Hóa học 11 nâng cao - Chương 7 Bài 46, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 46: BENZEN VÀ ANKYLBENZEN

I. CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Cấu trúc của phân tử benzen

a) Sự hình thành liên kết trong phân tử benzen

b) Mô hình phân tử

c) Biểu diễn cấu tạo của benzen

2. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng

2. Màu sắc, tính tan và mùi

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế

a) Phản ứng halogen hóa

b) Phản ứng nitro hóa

c) Quy tắc thế ở vòng benzen

d) Cơ chế phản ứng thế ở vòng benzen

2. Phản ứng cộng

3. Phản ứng oxi hóa

IV. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.