Hóa học 11 nâng cao - Chương 6 Bài 44, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 44: LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO

I. NHỮNG KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Cấu trúc

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế và ứng dụng

II. BÀI TẬP

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.