Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 18, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 18: THỰC HÀNH

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1

2. Thí nghiệm 2

3. Thí nghiệm 3

4. Thí nghiệm 4

a) Phân đạm amoni sunfat

b) Phân kali clorua và supephotphat kép

II. VIẾT TƯỜNG TRÌNH

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.