Hóa học 11 nâng cao - Chương 5 Bài 33, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO

BÀI 33: ANKAN: ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN

1. Đồng đẳng

2. Đồng phân

a) Đồng phân mạch cacbon

b) Bậc của cacbon

II. DANH PHÁP

1. Ankan không phân nhánh

2. Ankan phân nhánh

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.