Hóa học 11 nâng cao - Chương 4 Bài 30, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 30: CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC

1. Nội dung của thuyết cấu tạo hóa học

2. Đồng đằng, đồng phân

a) Đồng đằng

b) Đồng phân

II. LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Các loại liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ

2. Các loại công thức cấu tạo

III. ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO

1. Khái niệm đồng phân cấu tạo

a) Thí dụ

b) Cấu tạo

2. Phân loại đồng phân cấu tạo

a) Thí dụ

b) Cấu tạo

IV. CÁCH BIỂU DIỄN CẤU TRÚC KHÔNG GIAN

1. Công thức phối cảnh

2. Mô hình phân tử

V. ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ

1. Khái niệm đồng phân lập thể

a) Thí dụ

b) Cấu tạo

2. Quan hệ giữa đồng phân và cấu tạo đồng phân lập thể

3. Cấu tạo hóa học và cấu trúc hóa học

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.