Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 12, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 12: AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

A. AXIT NITRIC

I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính axit

2. Tính oxi hóa

a) Với kim loại

b) Với phi kim

IV. ỨNG DỤNG

V. ĐIỀU CHẾ

1. Trong phòng thí nghiệm

2. Trong công nghiệp


B. MUỐI NITRAT

I. TÍNH CHẤT CỦA MUỐI NITRAT

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

3. Nhận biết ion nitrat

IV. ỨNG DỤNG CỦA MUỐI NITRAT

C. CHU TRÌNH NITƠ TRONG TỰ NHIÊN


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.