Hóa học 11 nâng cao - Chương 9 Bài 58, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC

BÀI 58: ANĐEHIT VÀ XETON

I. ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Định nghĩa và cấu trúc

a) Định nghĩa

b) Cấu trúc của nhóm cacbonyl

2. Phân loại

3. Danh pháp

4. Tính chất vật lí

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng

a) Phản ứng cộng hiđro (phản ứng khử)

b) Phản ứng cộng nước, cộng hiđro xianua

2. Phản ứng oxi hóa

a) Tác dụng với brom và kali pegmanganat

b) Tác dụng với ion bạc trong dung dịch amoniac

3. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon

III. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

a) Từ ancol

b) Từ hiđrocacbon

2. Ứng dụng

a) Fomanđehit

b) Axetanđehit

c) Axeton

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.