Hóa học 11 nâng cao - Chương 3 Bài 19, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON

BÀI 19: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM CACBON

I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM CACBON TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

II. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM CACBON

1. Cấu hình electron nguyên tử

2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất

3. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.