Hóa học 11 nâng cao - Chương 3 Bài 20, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 20: CACBON

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính khử

a) Tác dụng với oxi

b) Tác dụng với hợp chất

2. Tính oxi hóa

a) Tác dụng với hiđro

b) Tác dụng với kim loại

III. ỨNG DỤNG

IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ

1. Trạng thái tự nhiên

2. Điều chế


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.