Hóa học 11 nâng cao - Chương 6 Bài 40, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 40: ANKEN: TÍNH CHẤT, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và khối lượng riêng

2. Tính tan và màu sắc

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng hiđro

2. Phản ứng cộng halogen

a) Cộng clo

b) Cộng brom

3. Phản ứng cộng axit và cộng nước

a) Cộng axit

b) Cộng nước (phản ứng hiđrat hóa)

c) Hướng của phản ứng cộng axit và cộng nước vào anken

4. Phản ứng trùng hợp

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.