Hóa học 11 nâng cao - Chương 5 Bài 36, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 36: XICLOANKAN

I. CẤU TRÚC, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP

1. Cấu trúc phân tử của một số monoxicloankan

2. Đồng phân và cách gọi tên monoxicloankan

a) Quy tắc

b) Thí dụ

II. TÍNH CHẤT

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan

b) Phản ứng thế

c) Phản ứng oxi hóa

III. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

2. Ứng dụng

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.