Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 13, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 13: LUYỆN TẬP

TÍNH CHẤT CỦA NITƠ VÀ HỢP CHẤT CỦA NITƠ

I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

1. Đơn chất nitơ

2. Hợp chất của nitơ

a) Amoniac

b) Muối amoni

c) Axit nitric

d) Muối nitrat

II. BÀI TẬP

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.