Hóa học 11 nâng cao - Chương 4 Bài 31, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 31: PHẢN ỨNG HỮU CƠ

I. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HỮU CƠ

1. Phản ứng thế

2. Phản ứng cộng

3. Phản ứng tách

II. CÁC KIỂU PHÂN CẮT LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Phân cắt đồng li

2. Phân cắt dị li

3. Đặc tính chung của gốc cacbo tự do và cacbocation

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.