Hóa học 11 nâng cao - Chương 7 Bài 48, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 48: NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN

A. DẦU MỎ

I. TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THÀNH PHẦN CỦA DẦU MỎ

1. Trạng thái thiên nhiên và tính chất vật lí

2. Thành phần hóa học

II. CHƯNG CẤT DẦU MỎ

1. Chưng cất dưới áp suất thường

a) Chưng cất phân đoạn trong phòng thí nghiệm

b) Chưng cất phân đoạn dầu mỏ

2. Chưng cất dưới áp suất cao

3. Chưng cất dưới áp suất thấp

III. CHẾ BIẾN DẦU MỎ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

1. Rifominh

2. Crăckinh

a) Crăckinh nhiệt

b) Crăckinh xúc tác

B. KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

I. THÀNH PHẦN KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

II. CHẾ BIẾN, ỨNG DỤNG CỦA KHÍ MỎ DẦU VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

C. THAN MỎ

I. CHƯNG KHÔ THAN BÉO

II. CHƯNG CẤT NHỰA THAN ĐÁ

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.