Hóa học 11 nâng cao - Chương 1 Bài 3, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 3: AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI

I. AXIT, BAZƠ THEO A-RÊ-NI-UT

1. Định nghĩa

a) Axit

b) Bazơ

2. Axit nhiều nấc, bazơ nhiều nấc

a) Axit nhiều nấc, bazơ nhiều nấc

b) Bazơ nhiều nấc

3. Hiđrôxit lưỡng tính

II. KHÁI NIỆM VỀ AXIT VÀ BA ZƠ THEO THUYẾT BRON-STÊT

1. Định nghĩa

2. Ưu điểm của thuyết Bron-stêt

III. HẰNG SỐ PHÂN LI AXIT VÀ BAZƠ

1. Hằng số phân li axit

2. Hằng số phân li bazơ

IV. MUỐI

1. Định nghĩa

2. Sự điện li của muối trong nước

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.