Hóa học 11 nâng cao - Chương 8 Bài 53, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 53: ANCOL: CẤU TẠO, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ

I. ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Định nghĩa

2. Phân loại

3. Đồng phân và danh pháp

a) Đồng phân

b) Danh pháp

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ SỰ LIÊN KẾT HIĐRO CỦA ANCOL

1. Tính chất vật lí

2. Liên kết hiđro

a) Khái niệm về liên kết hiđro

b) Ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lí

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.