Hóa học 11 nâng cao - Chương 7 Bài 47, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 47: STIREN VÀ NAPHTALEN

I. STIREN

1. Tính chất vật lí và cấu tạo

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng cộng

b) Phản ứng trùng hợp và đồng trùng hợp

c) Phản ứng oxi hóa

3. Ứng dụng

II. NAPHTALEN

1. Tính chất vật lí và cấu tạo

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thế

b) Phản ứng cộng hiđro (hiđro hóa)

c) Phản ứng oxi hóa

3. Ứng dụng


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.