Hóa học 11 nâng cao - Chương 5 Bài 35, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 35: ANKAN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế

2. Phản ứng tách

3. Phản ứng oxi hóa

II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

a) Trong công nghiệp


b) Trong phòng thí nghiệm


2. Ứng dụng

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.