Hóa học 11 nâng cao - Chương 6 Bài 42, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 42: KHÁI NIỆM VỀ TECPEN

I. THÀNH PHẦN, CẤU TẠO VÀ DẪN XUẤT

1. Thành phần

2. Cấu tạo

3. Một vài dẫn xuất chứa oxi của tecpen

a) Loại mạch hở

b) Loại mạch vòng

II. NGUỒN TECPEN THIÊN NHIÊN

1. Nguồn tecpen thiên nhiên

2. Khai thác tecpen

3. Ứng dụng của tecpen

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.