Hóa học 11 nâng cao - Chương 4 Bài 27, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 27: PHÂN TÍCH NGUYÊN TỐ

I. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH

1. Xác định cabon và hiđro

2. Xác định nitơ

3. Xác định halogen

II. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

1. Định lượng cabon, hiđro

2. Định lượng nitơ

3. Định lượng các nguyên tố khác

4. Thí dụ

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.