Hóa học 11 nâng cao - Chương 6 Bài 43, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 43: ANKIN

I. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ CẤU TRÚC

1. Đồng đằng, đồng phân, danh pháp

2. Tính chất vật lí

3. Cấu trúc phân tử

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng cộng

a) Cộng hiđro

b) Cộng brom

c) Cộng hiđro clorua

d) Cộng nước (hiđrat hóa)

e) Phản ứng đime hóa và trime hóa

2. Phản ứng thế bằng ion kim loại

3. Phản ứng oxi hóa

III. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

2. Ứng dụng

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.