Hóa học 11 nâng cao - Chương 8 Bài 54, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 54: ANCOL: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế H của nhóm OH ancol

a) Phản ứng chung của ancol

b) Phản ứng riêng của ancol

2. Phản ứng thế nhóm OH ancol

a) Phản ứng với axit

b) Phản ứng với ancol

3. Phản ứng với tách nước

4. Phản ứng oxi hóa

II. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

a) Điều chế etanol trong công nghiệp

b) Điều chế metanol trong công nghiệp

2. Ứng dụng

a) Ứng dụng của etanol

b) Ứng dụng của metanol

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.