Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 16, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 16: PHÂN BÓN HÓA HỌC

I. PHÂN ĐẠM

1. Phân đạm amoni

2. Phân đạm nitrat

II. PHÂN LÂN

a) Supephotphat đơn

b) Supephotphat kép

2. Phân lân nung chảy

III. PHÂN KALI

IV. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN KHÁC

1. Phân hỗn hợ và phân phức hợp

2. Phân vi lượng

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.