Hóa học 11 nâng cao - Chương 5 Bài 38, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 38: THỰC HÀNH: PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH. ĐIỀU CHẾ VÀ TÍNH CHẤT CỦA METAN

I. NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1: Xác định sự có mặt của C, H trong hợp chất hữu cơ

2. Thí nghiệm 2: Nhận biết halogen trong hợp chất hữu cơ

3. Thí nghiệm 3: Điều chế và thử một vài tính chất của metan

II. VIẾT TƯỜNG TRÌNH

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.