Hóa học 11 nâng cao - Chương 3 Bài 23, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 23: CÔNG NGHIỆP SILICAT

I. THỦY TINH

1. Thành phần hóa học và tính chất của thủy tinh

2. Một số loại thủy tinh

II. ĐỒ GỐM

1. Gạch và ngói

2. Gạch chịu lửa

2. Sành, sứ và men

III. XI MĂNG

1. Thành phần hóa học và phương pháp sản xuất

2. Quá trình đông cứng xi măng

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.