Hóa học 11 nâng cao - Chương 6 Bài 41, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 41: ANKAĐIEN

I. PHÂN LOẠI

II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ VÀ PHẢN ỨNG CỦA BUTAĐIEN VÀ ISOPREN

1. Cấu trúc phân tử butađien

2. Phản ứng của buta-1,3-đien và isopren

a) Cộng hiđro

b) Cộng halogen và hiđro halogenua

c) Phản ứng trùng hợp

3. Điều chế, ứng dụng của butađien và isopren

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.