Hóa học 11 nâng cao - Chương 4 Bài 26, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 26: PHÂN LOẠI VÀ GỌI TÊN HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Phân loại

2. Nhóm chức

II. DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Tên thông thường

2. Tên hệ thống theo danh pháp IUPAC

a) Tên gốc - chức

b) Tên thay thế

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.