Hóa học 11 nâng cao - Chương 3 Bài 22, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 22: SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC

I. SILIC

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

a) Tính khử

b) Tính oxi hóa

3. Trạng thái tự nhiên

4. Điều chế

II. HỢP CHẤT CỦA SILIC

1. Silic đioxit

2. Axit silic và muối silicat

a) Axit silic

b) Muối silicat

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.