Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 14, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 14: PHOTPHO


I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Photpho trắng

2. Photpho đỏ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính oxi hóa

a) Tác dụng với oxi

b) Tác dụng với clo

c) Tác dụng với các hợp chất

III. ỨNG DỤNG

IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN. ĐIỀU CHẾ

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08


2. Trong công nghiệp

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.