Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 10, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 10: NITƠ

I. CẤU TẠO PHÂN TỬ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính oxi hóa

a) Tác dụng với hiđro

b) Tác dụng với kim loại

2. Tính khử

IV. TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU CHẾ

1. Trạng thái tự nhiên

2. Điều chế

a) Trong công nghiệp

b) Trong phòng thí nghiệm

V. ỨNG DỤNG

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.