Hóa học 11 nâng cao - Chương 3 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 21: HỢP CHẤT CỦA CACBON

I. CACBON MONOOXIT

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

a) Trong công nghiệp

b) Trong phòng thí nghiệm

II. CACBON ĐIOXIT

1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất vật lí

3. Tính chất hóa học

4. Điều chế

a) Trong công nghiệp

b) Trong phòng thí nghiệm

III. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT

1. Tính chất của muối cacbonat

a) Tính tan

b) Tác dụng với axit

c) Tác dụng với dung dịch kiềm

2. Ứng dụng của muối cacbonat

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.