Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

BÀI 25: HÓA HỌC HỮU CƠ VÀ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I. HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ

1. Khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

2. Đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ

a) Về thành phần cấu tạo

b) Về tính chất vật lí

b) Về tính chất hóa học

II. PHƯƠNG PHÁP TÁCH BIỆT VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ

1. Phương pháp chưng cất

2. Phương pháp chiết


Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.