Hóa học 11 nâng cao - Chương 6 Bài 39, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 6: HIĐRO CACBON KHÔNG NO

BÀI 39: ANKEN: DANH PHÁP, CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHÂN

I. ĐỒNG ĐẲNG VÀ DANH PHÁP

1. Dãy đồng đẳng và tên thông thường của anken

2. Tên thay thế

a) Quy tắc

b) Thí dụ

II. CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHÂN

1. Cấu trúc

2. Đồng phân

a) Đồng phân cấu tạo

b) Đồng phân hình học

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.