Hóa học 11 nâng cao - Chương 2 Bài 9, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ

BÀI 9: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM NITƠ

I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

II. TÍNH CHẤT CHUNG CỦA CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM NITƠ

1. Cấu hình electrôn nguyên tử

2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất

a) Tính oxi - hóa khử

b) Tính kim loại - phi kim

3. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất

a) Hợp chất với hiđrô

b) Oxit và hi đroxit

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.