Hóa học 11 nâng cao - Chương 8 Bài 51, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 51: DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIĐROCACBON

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Đồng phân và danh pháp

a) Đồng phân

b) Tên thông thường

c) Tên gốc - chức

d) Tên thay thế

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH

2. Phản ứng tách hiđro halogenua

a) Thực nghiệm

b) Giải thích

c) Hướng của phản ứng tách hiđro halogenua

3. Phản ứng với magie

IV. ỨNG DỤNG

1. Làm dung môi

2. Làm nguyên liệu cho tổng hợp hữu cơ

3. Các ứng dụng khác

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.