Hóa học 11 nâng cao - Chương 8 Bài 52, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 52: LUYỆN TẬP: DẪN XUẤT HALOGEN

I. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG

II. BÀI TẬP

Hóa học 11 nâng cao, NXBGD


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.