Hóa học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 17, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 17: VẬT LIỆU POLIME

I. CHẤT DẺO

1. Khái niệm

2. Một số polime dùng làm chất dẻo

a) Polietilen (PE)

b) Poli(vinyl clorua), PVC

C) Poli(metyl metacrylat)

d) Poli(phenol-formanđehit)

3. Khái niệm về vật liệu compozit

II. TƠ

1. Khái niệm

2. Phân loại

a) Tơ thiên nhiên

b) Tơ hóa học

3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

a) Tơ nilon-6,6

b) Tơ lapsan

c) Tơ nitron (hay olon)

III. CAO SU

1. Khái niệm

2. Cao su thiên nhiên

a) Cấu trúc

b) Tính chất và ứng dụng

3. Cao su tổng hợp

a) Cao su buna

b) Cao su isopren

IV. KEO DÁN

1. Khái niệm

2. Phân loại

a) Theo bản chất hóa học

b) Theo dạng keo

3. Một số loại keo dán tổng hợp thông dụng

a) Keo dán epoxi

b) Keo dán ure-formanđehit

4. Một số loại keo dán tự nhiên

a) Nhựa vá săm

b) Keo hồ tinh bột


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.