Hóa học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 10, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 10: BÀI THỰC HÀNH 1

ĐIỀU CHẾ ESTE VÀ TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ CACBOHIĐRAT

NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của glucozơ với Cu(OH)_{{2}}

3. Thí nghiệm 3: Tính chất của saccarozơ

4. Thí nghiệm 4: Phản ứng của hồ tinh bột với iot  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04