Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 45, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 45: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA CROM, SẮT VÀ NHỮNG HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

A. CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học của crom và hợp chất của crom

B. SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

3. Hợp kim của sắt

II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.