Hóa học 12 nâng cao, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHUƠNG 1: ESTE - LIPIT

I. KHÁI NIỆM VỀ ESTE VÀ CÁC DẪN XUẤT KHÁC CỦA AXIT CACBOXYLIC

1. Cấu tạo phân tử

2. Cách gọi tên este

3. Tính chất vật lí của este

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ESTE

1. Phản ứng ở nhóm chức

a) Phản ứng thủy phân

b) Phản ứng khử

2. Phản ứng ở gốc hiđrocacbon

a) Phản ứng cộng vào gốc không no

b) Phản ứng trùng hợp

III. ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế

a) Este của ancol

b) Este của phenol

2. Ứng dụng


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.