Hóa học 12 nâng cao - Chương 4 Bài 18, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 18: LUYỆN TẬP

POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Khái niệm về polime

2. Cấu trúc

3. Tính chất

a) Tính chất vật lí

b) Tính chất hóa học

4. Điều chế

a) Trùng hợp

b) Trùng ngưng

5. Khái niệm về các loại vật liệu polime

II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.