Hóa học 12 nâng cao - Chương 7 Bài 46, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 46: LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA ĐỒNG VÀ NHỮNG HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG.

SƠ LƯỢC VỀ CÁC KIM LOẠI Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

A. ĐỒNG VÀ HỢP CHẤT CỦA ĐỒNG

1. Cấu tạo nguyên tử

2. Tính chất hóa học của đồng và hợp chất của đồng

B. SƠ LƯỢC VỀ CÁC KIM LOẠI Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb


II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.