Hóa học 12 nâng cao - Chương 1 Bài 2, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 2: LIPIT

I. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

1. Khái niệm và phân loại

2. Trạng thái tự nhiên

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Tính chất vật lí

2. Tính chất hóa học

a) Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

b) Phản ứng xà phòng hóa

c) Phản ứng hiđro hóa

c) Phản ứng oxi hóa

III. VAI TRÒ CỦA CHẤT BÉO

1. Vai trò của chất béo trong cơ thể

2. Ứng dụng trong công nghiệp


  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.