Hóa học 12 nâng cao - Chương 2 Bài 8, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 8: XENLULOZƠ

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Phản ứng polisaccarit

2. Phản ứng của ancol đa chức


IV. ỨNG DỤNG

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.