Hóa học 12 nâng cao - Chương 6 Bài 33, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 33: NHÔM

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

1. Vị trí của nhôm trong bảng tuần hoàn

2. Cấu tạo của nhôm

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với axit

3. Tác dụng với oxit kim loại

4. Tác dụng với nước

5. Tác dụng với dung dịch kiềm

IV. ỨNG DỤNG VÀ SẢN XUẤT

1. Ứng dụng

2. Sản xuất  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.