Hóa học 12 nâng cao - Chương 6 Bài 30, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 30: KIM LOẠI KIỀM THỔ

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

1. Vị trí của kim loại kiềm thổ trong bảng tuần hoàn

2. Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm thổ

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với axit

3. Tác dụng với nước

IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ

1. ứng dụng của kim loại kiềm thổ

2. Điều chế kim loại kiềm thổ  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.