Hóa học 12 nâng cao - Chương 5 Bài 25, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LUYỆN TẬP: SỰ ĐIỆN PHÂN - SỤ ĂN MÒN KIM LOẠI- ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

a) Khái niệm

b) Phản ứng hóa học ở các điện cực trong thiết bị điện phân

2. Sự ăn mòn kim loại

a) Sự ăn mòn hóa học và sự ăn mòn điện hóa

b) Chống ăn mòn kim loại

3. Phương pháp điều chế kim loại

II. BÀI TẬP

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.