Hóa học 12 nâng cao - Chương 9 Bài 58, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 58: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

I. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Ô nhiễm không khí

2. Ô nhiễm nước

3. Ô nhiễm môi trường đất

II. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐỜI SÓNG SẢN XUẤT VÀ HỌC TẬP HÓA HỌC

1. Nhận biết môi trường ô nhiễm bằng phương pháp hóa học

a) Quan sát

b) Xác định chất ô nhiễm bằng các thuốc thử

c) Xác định bằng các dụng cụ đo

2. Vai trò của chất Hóa học trong việc xử lí chất ô nhiễm

+ Xử lí nước thải

+ Xử lí khí thải

+ Xử lí chất thải trong quá trình học tập hóa học  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.