Hóa học 12 nâng cao - Chương 6 Bài 28, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM. KIM LOẠI KIỀM THỔ. NHÔM

BÀI 28. KIM LOẠI KIỀM

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

1. Vị trí của kim loại kiềm trong bảng tuần hoàn

2. Cấu tạo và tính chất của kim loại kiềm

II. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi

2. Khối lượng riêng

3. Tính cứng

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tác dụng với phi kim

2. Tác dụng với axit

3. Tác dụng với nước

IV. ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ

1. ứng dụng của kim loại kiềm

2. Điều chế kim loại kiềm  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.