Hóa học 12 nâng cao - Chương 6 Bài 32, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM. KIM LOẠI KIỀM THỔ

A. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

1. Cấu hình electron nguyên tử

2. Năng lượng ion hóa (kJ/mol)

3. Độ âm điện

4. Thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử


B. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Tính khử

2. Tính chất của các hợp chất kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

a) Hiđroxit

b) Muối

C. ĐIỀU CHẾ

  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:
  CHƯƠNG 7:
  CHƯƠNG 8:
  CHƯƠNG 9:

Bài

01 - 02 - 03 - 04

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.